สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี http://newsubon.siam2web.com

ความเป็นมา สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี

                เมื่อ ปี พ.ศ.2510  กลุ่มผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมวลชนและนักธุรกิจในจังหวัดอุบลราชธานี ได้รวมตัวกันก่อตั้งชมรมสื่อมวลชนอุบลราชธานี   โดยมีหัวเรือใหญ่ที่ร่วมประสานผนึกกำลังผลักดัน   เช่น นายประจวบ ศรีธัญรัตน์, นายถนอม ชาญนุวงศ์, นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ, นายเทอดธรรม แสงสิงแก้ว, ร.อ.มานิตย์ ชาติวงศ์

                2 ปี ถัดมาเกิดวิกฤติการณ์การบริหารภายใน ทำให้สถานะของชมรมเริ่มซวนเซ ส่อแววจะล้มครืน!...  คณะผู้ก่อตั้งเท่าที่เหลืออยู่จึงได้ยื่นมือเข้ามากอบกู้สถานการณ์ ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารให้ชัดเจนขึ้น โดยมีนายปรุงศักดิ์ ไชยหาญ อดีตหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์อุบลราชธานี ขึ้นรั้งตำแหน่งประธานชมรมฯ เป็นคนแรก

                วันนักข่าว 5 มีนาคม 2514 คณะกรรมการบริหารและสมาชิกชมรมฯ ได้เข้ายื่นคำร้องขอจดทะเบียนเป็นสมาคมต่อนายถาวร แก้วคูณ จ่าจังหวัดที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และในเวลาต่อมาไม่กี่สัปดาห์คำสั่งอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการก็ออกมา สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี จึงได้บังเกิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พร้อมทั้งได้รวบรวมบุคลากรที่ทำหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เข้าเป็นสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้

                (1)  ส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ในจังหวัดอุบลราชธานี

                (2)  ส่งเสริมจรรยาบรรณของสื่อมวลชน

                (3)  ส่งเสริมความสามัคคีธรรม ภราดรภาพ และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก

                (4)  ส่งเสริมและร่วมดำเนินงานด้านสาธารณกุศล การศึกษา และงานสังคมสงเคราะห์

                (5)  จัดสวัสดิการของสมาชิก หรือช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนตามทำนองคลองธรรม

                สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี ใช้คำย่อว่า สสอ. ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ UBON MASS MEDIA ASSOCIATION สัญลักษณ์ รูปดอกบัวอยู่เหนือขนไก่ไขว้กับสายฟ้า บรรจุอยู่ภายในเฟืองจักร 8 เฟือง มีข้อความสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี โค้งบรรจุภายในเฟืองด้านบน และอักษรย่อ สสอ. อยู่ด้านล่าง

                จากปี 2514 นับถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 37 ปี ที่สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยมีที่ทำการตั้งแต่เริ่มต้น ณ เลขที่ 24 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันมีที่ทำการ ณ ศูนย์โอท็อป ชั้น2 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ มาตามลำดับ ดังนี้

สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี มีการผลัดเปลี่ยนการบริหารเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ตั้งแต่ก่อตั้ง จนถึงปัจุจบัน โดยมีรายนามนายกสมาคม คือ

1. นายปรุงศักดิ์ ไชยหาญ นายกก่อตั้ง                 2. ร้อยโทยงยุทธ รัตนเชิดฉาย            

3. นายเฉลิมชัย สุวรรณมาศ                  4. นายชัยสิทธิ์ เปรุนาวิน  /

5. นายนิคม สายสุวรรณ  /                     6. นายชนะ กุลวงศ์

7. นายทวี  โชติบุตร  /                           8. นายสุชาติ วามะลุน  /

9. นายเกษมชัย มณีภาค  /                      10. นายศุภฤทธิ์ ศิลปสม 

11. นายประสาน ปกป้อง   /                 12. นายสมศักดิ์ รัฐเสรี  /

13. นายชลธิษ จันทร์สิงห์   ปัจจุบัน

หลังจากที่ทางสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พศ.2510 การดำเนินกิจกรรม ทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร และ ด้านกิจกรรมเพื่อมวลชน ก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

- เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2532 นายศุภฤทธิ์ ศิลปสม  นายกสมาคมฯ  มีส่วนร่วมในการผลักดันให้ยกเลิก คำสั่ง ปร.42 โดยเดินทางไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาล ให้ยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42  (ปร.42) ที่มีเจตนาควบคุมการนำเสนอสื่ออย่างเห็นได้ชัดเจน จนต้องยกเลิกไป และนำไปสู่ความเป็นอิสระในการนำเสนอข่าว จนถึงปัจจุบัน

สร้างประวัติศาสตร์วงการสื่อสารไทย-ลาว

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2544 คณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานีนำโดย นายประสาน ปกป้อง นายกสมาคมฯ โดยการประสานงานของนายรุ่งฟ้าทอง โคตรพงษ์ บก.นสพ.ข่าวชายแดน และนายสุรสีห์ ผาธรรม นำคณะเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนสมาคมนักข่าวแขวงจำปาสักที่ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ส.ป.ป.ลาว โดยมีท่าน ขันคำ แก่นบุดตา ประธานสมาคมนักข่าวแขวงจำปาสักและคณะให้การต้อนรับ เป้าประสงค์ของการเยี่ยมเยือนเป็นไปเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างกันในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีพรมแดนจังหวัดและแขวงติดต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  

                จากปฐมบทของการประชุมในครั้งนั้น ได้ก่อเกิดบทบันทึกความทรงจำร่วมกันระหว่างสองสมาคม ในอันที่จะร่วมมือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการสื่อสารมวลชน ศิลปวัฒนธรรมและเรื่องอื่น ๆ ที่ส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะ จ.อุบลราชธานี ที่มีชายแดนติดกับแขวงจำปาสัก ส.ป.ป.ลาว ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันโดยตลอด

                นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการสื่อสารไทย-ลาว ที่มีบทบันทึกความทรงจำระหว่างองค์กรสื่อมวลชนไทย-ลาว ในระดับจังหวัดกับแขวงอย่างเป็นทางการ

                ในบทบันทึกความทรงจำยังได้ระบุพันธกิจให้แต่ละฝ่ายแลกเปลี่ยนการไปเยี่ยมเยือนกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

                จากนั้นเป็นต้นมา ทั้งสองสมาคมต่างฝ่ายต่างผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเยี่ยมเยือนกันมา เป็นระยะเวลาถึง 10 ปี สานสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-ลาว

- การผลักดันไม่ให้มีการสร้างภาพยนตร์เรื่อง “ท้าวสุรนารี” ซึ่งมติที่ประชุมของทางสมาคมฯ มีความเห็นว่า หากสร้างภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไทย-ลาว  จึงทำหนังสือคัดค้านการสร้างภาพยนตร์ จนยกเลิกไปในที่สุด

- ผลิตอัลบั้มเพลง มนต์แคนสองแผ่นดิน ร่วมกันระหว่างสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี กับ สมาคมนักข่าวแขวงจำปาสัก  

-วันที่ 22-23 พย  46  ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงแรมลายทอง จ.อุบลฯ โดยมีนักหนังสือพิมพ์ทั่วภาคอีสาน และ นักหนังสือพิมพ์จาก สปป.ลาว คือ นสพ.จำปาใหม่ แขวงจำปาสัก และ นสพ.เวียงจันทน์ใหม่ เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ อีกด้วย

-วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 จัดมวย ชิงแชมป์เปี้ยนสองฝั่งโขงไทย-ลาว เมื่อ ที่เวทีค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

 

ผลการดำเนินงานคณะกรรมการ ที่ 13

คณะกรรมการชุดที่ 13 ได้รับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 มีคณะกรรมการบริหารโดยการนำของนายชลธิษ จันทร์สิงห์ นายกสมาคม และคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายสำรวย โฉมงาม นายสุธี มาลัยทอง อุปนายก นายวัชระชัย ครองยุทธ เลขาธิการ พออ.วิรุษ โสมอ่อน เหรัญญิก นายสุเทพ แก้ววรสูตร ประชาสัมพันธ์ นายวิชาญ มีมา ปฏิคม นางนันทิยา สระแก้ว ทะเบียนนายอภิญโย พูลสวัสดิ์ บรรณารักษ์ นายนภดล แสนสนิท นายกิตติธัช รีรัตน์ นายวีระพงษ์ พลอาสา นางสาวพิกุล ประพรม นายประเทศ ทาระ นายญุดาวุธ สุนทรวิเศษ กรรมการ นอกจากนั้น ยังได้เรียนเชิญ คณะที่ปรึกษา ที่มากด้วยประสบการณ์ หลายสาขา อาทิเช่น ด้านสื่อสารมวลชน ด้านกีฬา ด้านวิชาการ ด้านกฎหมาย เพื่อหนุนเสริมการบริหารให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น 

สำหรับผลงานทางสังคม ของคณะกรรมการชุดนี้ มีมากมาย แต่จะนำเสนอในบางกิจกรรมพอเป็นสังเขป คือ

- 28 พฤศจิกายน 2553 จัดโครงการ กอลฟ์ 18 หลุม 18 โรงเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปีสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี   ณ สนามกอล์ฟค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ เพื่อนำรายได้มอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ห่างไกลความเจริญ จำนวน 18 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน จำนวน 90,000บาท พร้อมตะกร้อ จากบริษัทมาราธอน จำกัด  จำนวน 180 ลูก เน็ท 18 ผืน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 141,524 บาท

สานต่อกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์สื่อมวลชนไทยลาว   

วันที่ 28-29 มกราคม 2554 นายชลธิษ จันทร์สิงห์ นายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี นำคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนอุบลฯ เดินทางไปเชื่อมความสัมพันธ์ กับทางสมาคมนักข่าวแขวงจำปาสัก ในโอกาสครบรอบ “10 ปี สายสัมพันธ์มั่นยืน” ในครั้งนี้ทั้ง 2 สมาคม มีบทบันทึกความทรงจำร่วมกัน คือ การรณรงค์ป้องกันการค้ามนุษย์ ระหว่างประเทศ โดย การจัดอบให้ความรู้กับสื่อมวลชนไทย-ลาว เพื่อนำไปขยายผลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ กับประชาชนทั้งสองประเทศ ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ... ความร่วมมือด้านพัฒนาบุคลากรโดยทางสมาคมนักข่าวแขวงจำปาสัก จะส่งเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงาน ด้านโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ที่จังหวัดอุบลราชธานี ... การจัดทำหนังสือครบรอบ 10 ปี สายสัมพันธ์มั่นยืน สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี กับ สมาคมนักข่าวแขวงจำปาสัก สปป.ลาว โดยจัดพิมพ์เป็น 2 ภาษา ไทย-ลาว และแต่งตั้งบรรณาธิการ และคณะทำงาน ทั้ง 2 ฝ่ายร่วมกันกำหนดเนื้อหา ในการจัดพิมพ์  ...และกำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ทั้ง 2 สมาคม ที่มีการเยี่ยมยามกัน ทุกครั้ง ในการเดินทางของคณะสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี ครั้งนี้ ทางสมาคมนักข่าวแขวงจำปาสัก ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะ ที่เปี่ยมด้วยไมตรีจิตของสายสัมพันธ์มั่นยืน ที่ศูนย์วัฒนธรรมแขวงจำปาสัก

- ดูงานด้านพลังงานนิวเคลียร์ต่างประเทศ นายชลธิษ จันทร์สิงห์ นายกสมาคมฯได้รับการคัดเลือกจากสำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวส์เคลียร์ กระทรวงพลังงาน ให้ไปศึกษาดูงาน ที่ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2554 และ นายสุเทพ แก้ววรสูตร ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ไปดูงานที่ประเทศเกาหลี วันที 15-19  มีนาคม 2554

- วันที่ 24-25 ตุลาคม 2554 สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันการค้ามนุษย์และการย้ายถิ่นปลอดภัย  ให้กับสื่อมวลชนไทย-ลาว จำนวน 30 คน เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนทั้ง 2 ประเทศให้เกิดความเข้าใจ ถึงขั้นตอน วิธีการ การไปทำงานยังประเทศปลายทาง 

- ร่วมกับทาง อบจ. จัดโครงการ รวมน้ำใจต้านภัยหนาว

-18 ธันวาคม 2554 ร่วมกับ ทาง สปข.2 มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวบ้าน บ้านท่าล้ง อ.โขงเจียม

ภารกิจหน้าที่ระดับจังหวัด

ทางสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี ได้รับการแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการ คณะทำงานในระดับจังหวัด  มีหลายตำแหน่งด้วยกัน อาทิเช่น

- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน

- กรรมการสรรหา กกต. จังหวัด และกกต. ท้องถิ่น

- กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานกาชาดและงานปีใหม่ ทุกปี

- กรรมการตัดสินการประกวด คนพันธ์อาร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- กรรมการตัดสินการประกวดงามต้นเทียนขวัญใจสื่อมวลชน

การส่งเสริมการออกำลังกาย

นอกจากภารกิจงานด้านสังคม ทางสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี ยังส่งเสริมให้สมาชิกมีความสนใจในการดูแลสุขภาพ โดยการออกกำลังกาย จึงจัดตั้ง  ทีมฟุตบอล และ ทีมกอล์ฟ สื่อมวลชนอุบลราชธานี เพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ มาโดยตลอด

วันที่ 3-5 กันยายน 2554 ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี สื่อมวลชนอีสานล่าง กับ สื่อมวลชนอีสานบน ที่สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์

วันที่ 10 มกราคม 2555 เชื่อมสัมพันธ์ กับ เจ้าหน้าที่ ธกส. อุบลฯ

วันที่  28 มกราคม 2555 จัดกีฬาประเพณี กอล์ฟ ฟุตบอล เชื่อมสัมพันธ์ กับ เจ้าหน้าที่เขื่อนสิรนธร 

 

ด้านสวัสดิการสมาชิก

ถึงแม้ทางสมาคมฯ จะยังไม่มีทุนทรัพย์ที่จะช่วยเหลือ จุนเจือสมาชิก มากเท่าที่ควร แต่หากเมื่อ สมาชิกเจ็บป่วย ไม่สบาย ทางสมาคมฯ จะนำคณะกรรมการเยี่ยมให้กำลังใจ ทุกครั้งไป และหากญาติ หรือ สมาชิกถึงแก่กรรม ทางสมาคมฯ จะร่วมงานเพื่อแสดงความไว้อาลัย พร้อมทั้งให้กำลังใจครอบครัว มาโดยตลอด

จากผลการดำเนินงานสื่อสารและการช่วยเหลือสังคม ตลอด 45 ปี ของสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี ที่ผ่านมา ต้องขอชื่นชม คณะผู้บริหาร ทุกยุค ทุกสมัย ที่ดูแลและบริการ องค์กรให้อยู่คู่กับสื่อมวลชนอุบล รวมถึงพี่น้องประชาชน คนอุบล ด้วยดีตลอดมา ซึ่งปัจจุบัน สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี เปิดที่ทำการใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ PressCenter อุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 ศูนย์โอท๊อปเซ็นเตอร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ถ.แจ้งอสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ทางสมาคม และศูนย์ PressCenter อุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ


Advertising Zone    Close


Online: 1 Visits: 19,102 Today: 2 PageView/Month: 42

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...